LR darbo kodekso (toliau DK) 95 str. 3 d. įtvirtinta, kad kiekvienoje darbo sutartyje šalys sutaria dėl darbo apmokėjimo sąlygų (darbo užmokesčio sistemos, darbo užmokesčio dydžio, mokėjimo tvarkos ir kt.).

    DK 120 str., kurio 1 dalyje numatyta, kad kai keičiama gamyba, jos mastas, technologija arba darbo organizavimas, taip pat kitais gamybinio būtinumo atvejais darbdavys turi teisę pakeisti darbo sutarties sąlygas. Jei darbuotojas nesutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, jis gali būti atleistas iš darbo pagal DK 129 straipsnį laikantis nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos (Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės). Remiantis DK 120 str. 3 d., darbo apmokėjimo sąlygas be darbuotojo raštiško sutikimo darbdavys gali keisti tik tuo atveju, kai įstatymais, Vyriausybės nutarimais ar pagal kolektyvinę sutartį yra keičiamas tam tikros ūkio šakos, įmonės ar darbuotojų kategorijos darbo apmokėjimas. Keičiant darbo apmokėjimo sąlygas, sumažinti darbo užmokestį be darbuotojo raštiško sutikimo negalima. DK 203 str. įtvirtinta, kad apie nustatomas naujas darbo apmokėjimo sąlygas (DK 120 straipsnio 3 dalis), darbdavys turi raštu pranešti darbuotojams ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki jų įsigaliojimo.

    Be darbuotojo raštiško sutikimo keisti darbo apmokėjimo sąlygų (sumažinant darbo užmokestį) darbdavys negali. Jei darbuotojas nesutinka su darbo sutarties sąlygų pakeitimu, jis gali būti atleistas iš darbo pagal DK 129 straipsnį laikantis nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos, tačiau, atkreiptinas dėmesys, kad, remiantis DK 132 str. 1 d. įtvirtinta garantija, jog darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus DK 136 str. 1 ir 2 dalyse nustatytus atvejus, taip pat laikinąją darbo sutartį pasibaigus jos terminui. Jei nėščia darbuotoja nesutinka su darbo sąlygų (šiuo atveju, darbo apmokėjimo sąlygų) pakeitimu, šiai darbuotojai negali kilti DK 120 str. 1 d. numatyta darbuotojo nesutikimo su darbo sutarties sąlygų pakeitimu pasekmė – atleidimas iš darbo pagal DK 129 str., kadangi tai draudžia DK 132 str. 1 d.

    Dėl darbo įstatymuose nustatytų teisių pažeidimo darbuotojas turi teisę kreiptis  (pateikti skundą) į Valstybinę darbo inspekciją – instituciją, vykdančią DK, darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų kontrolę įmonėse, įstaigose, organizacijose ar kitose organizacinėse struktūrose, nepaisant jų nuosavybės formos, rūšies, veiklos pobūdžio, taip pat tais atvejais, kai darbdavys yra fizinis asmuo.