R.Jankevičiūtės nuotr.  

    Parduotuvių lentynose mirgant prekių su viliojančiais ir į gerą kokybę nurodančiais užrašais „eko“ ar „bio“, kyla natūralus klausimas, kas nustato ir kontroliuoja, kokia prekė gali „puoštis“ šiais vardais.

  Dar 2007 metais Europos Bendrijoje buvo sureguliuotas su ekologine gamyba susijusių terminų vartojimas. Teigiama, kad žymenys „bio“ ar „eko“, atskirai arba junginiuose, gali būti vartojami visoje Bendrijoje ir bet kuria Bendrijos kalba ženklinant ir reklamuojant produktus, kurie atitinka Reglamento nustatytus reikalavimus.

 Nustatyta ir tai, kad Valstybės narės turi sukurti kontrolės sistemą ir paskirti vieną ar daugiau atsakingų kompetentingų institucijų.

  Kadangi pagal Maisto įstatymo 9 straipsnio 3 dalį, Žemės ūkio ministerija pagal savo kompetenciją įgyvendina maisto produktų ir žaliavų kokybės gerinimo, ekologiškų žemės ūkio produktų gamybos politiką, nustato privalomuosius realizuojamų maisto produktų ženklinimo reikalavimus, todėl žemės ūkio ministro pasiteirauta, kas Lietuvoje atsakingas už minėto Reglamento įgyvendinimą ir kokiame teisės akte yra sureguliuotas „eko“ bei „bio“ žymenų naudojimas.

 Taigi, kas už ką atsakingas? 

  Žemės ūkio ministerija pateikė gan painų reglamentų ir atsakingų institucijų kryžiažodį.

  Už reglamento (EB) Nr. 834/2007 nuostatų įgyvendinimą atsakinga kompetentinga institucija – Žemės ūkio ministerija, tiksliau Žemės ūkio ministerijos Išteklių ir kokybės politikos departamento Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyrius, už reglamento (EB) Nr. 882/2004 įgyvendinimą – Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT). Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos procesą, sertifikavimą ir gamybos proceso kontrolę Lietuvoje atlieka VšĮ „Ekoagros“. Taigi, kontrolės institucija yra VMVT, o kontrolės įstaiga – VšĮ „Ekoagros“.

  Dėl žymenų „eko“, „eco“, „bio“ ir kitų su žodžiu ekologiškas susijusių išvestinių terminų vartojimo ant pakuočių reglamento (EB) Nr. 834/2007 nuostata galioja tiesiogiai.

  Ekologiškų produktų gamybos ir paruošimo etape ženklinimą ekologiškų produktų ženklu kontroliuoja sertifikavimo įstaiga, o mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonėse ekologiškų produktų ženklinimo kontrolę vykdo VMVT ir jos teritorinės tarnybos. Taigi, kontrolės institucija yra VMVT, o kontrolės įstaiga – VšĮ „Ekoagros“.

  Jei VMVT ar VšĮ „Ekoagros“ kontrolės metu nustatoma žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimo pažeidimų, bendradarbiavimas dėl pasikeitimo informacija vykdomas pagal dvišalę sutartį ir vadovaujantis žemės ūkio ministro įsakymo nuostatomis.

  Vartotojams belieka tikėtis, kad visos šios įstaigos atsakingai ir apdairiai atrenka, koks produktas gali užsidėti šį, kaip visuomenėje manoma, gerą kokybę nurodantį, ženklą. O pastebėjus neatitikimų, žinoti, kur kreiptis.

Papildyta 2012 01 24

 „Eko“ etikečių kelias

    Ekologiškų produktų gamintojas etiketes prieš spausdinimą privalo suderinti su „Ekoagros“. Kai naudojamas ženklinimas buvo nesuderintas su sertifikavimo įstaiga, 2009 m. nustatyti 2 atvejai, 2010 m. – 18 atvejų, 2011 m. – 8 atvejai. Pažeidimų atveju pareiškėjai privalo perženklinti produktus prieš pateikdami į rinką, o jeigu tokie produktai jau yra patekę į rinką, yra informuojama Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Dažniausiai pasitaikantys trūkumai – ekologiškumą nurodančių ženklų neatitikimai (matmenys, spalvos), taip pat nuorodų pateikimo vieta ar nenurodoma visa informacija apie gamintoją ar sudėtines dalis.

    Lietuvos gamintojai ant savo produkcijos dažniausiai naudoja žodį „ekologiškas“, o trumpindami ar orientuodami produktą į užsienio rinką renkasi „BIO“. Iš užsienio atvežti produktai dažnai turi tos šalies kalba padarytas nuorodas į ekologiškumą.

  Visi ES pagaminti, supakuoti ekologiški maisto produktai nuo 2010 m. liepos 1 d. privalo būti ženklinami ES ekologinės gamybos logotipu (Europos lapu). ES yra numačiusi pereinamąjį laikotarpį išnaudoti jau pagamintoms produktų pakuotėms, kurios buvo parengtos pagal ankstesnius ženklinimo reikalavimus. Pereinamasis laikotarpis baigiasi 2012 m. liepos 1 d. ES ekologinės gamybos logotipu neprivaloma ženklinti tik iš trečiųjų šalių į ES rinką importuotų ekologiškų produktų, tačiau jie turi atitikti ES gamybos taisykles ir būti importuojami nustatyta tvarka bei gali turėti nuorodas į ekologiškumą (bio, eko ir t.t.).

  Valstybėms narėms, siekiant išlaikyti savo identitetą, norint parodyti produkto kilmę, Reglamentas leidžia greta ES ekologinės gamybos logotipo naudoti ir nacionalinius ženklus. Daugelis ES valstybių turi nacionalinius ekologiškų produktų ženklus, didesnėse valstybėse juos turi netgi atskiri regionai ar gamintojų asociacijos (privatūs ženklai). Lietuvoje galioja privalomas ekologiškų produktų ženklas „ekologinis žemės ūkis“, jei paskutinis gamybos etapas buvo vykdytas Lietuvoje. Tačiau šalia šio ženklo turi būti ir privalomojo ES ekologinės gamybos logotipo naudojimas.

  Vartotojui belieka laukti ir viltis, kad nuo liepos „ekologiškais“ pavadinti maisto produktai tikrai bus ekologiški.

 Klaidinanti reklama

  Susirūpinimą kelia ekologiškų produktų reklama, kuri dažnai klaidina vartotoją. Iškabose ar reklaminiuose stenduose dažnai galima išvysti užrašus, skelbiančius, kad prekiaujama ekologiškais produktais, tačiau patys produktai būna įprastiniai ir ant jų nėra jokių nuorodų į ekologiškumą.

  Pagal šiuo metu galiojantį Reklamos įstatymą tokiais atvejais nei Všį „Ekoagros“ nei Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba negali imtis priemonių, nes patys produktai paženklinti tinkamai.

 Papildyta 2012 03 28

VMVT informuoja, kad 2011 m. Lietuvoje ekologišką maistą gamino ir juo prekiavo iš viso 44 maisto tvarkymo subjektai: 10 perdirbimo ir gamybos įmonių, 7 didmeninės prekybos įmonės ir 27 specializuotos parduotuvės. Taip pat ekologiškais produktais buvo prekiaujama ir nespecializuotose parduotuvėse, turgavietėse ir prekyvietėse bei internetu.

Nustatyti pažeidimai, arba kai lietuviška ekologiška = lenkiška neekologiška

    Atlikus ekologiškų produktų perdirbimo ir gamybos įmonėse bei didmeninėje prekyboje 30 patikrinimų, iš jų 12-oje nustatyti higienos, ženklinimo pažeidimai, produktai parduodami be ekologiškumą patvirtinančių dokumentų, klaidingai nustatytas tinkamumo vartoti terminas ir kt. pažeidimai. Patikrinimų metu buvo paimti 7 ekologiškų produktų mėginiai, iš kurių viename rasti kenkėjai, o dviejuose nustatytos pesticidų liekanos.

    Vieni šiurkščiausių 2011 m. nustatytų pažeidimų buvo Lietuvos rinkai tiekti užteršti pesticidais UAB „Ustukių malūnas“ grūdai ir jų produktai. Nors pesticidų liekanos neviršijo didžiausio leistino kiekio, tačiau tokia produkcija negalėjo vadintis ekologiška. UAB „Ustukių malūnas“ buvo taikytos rinkos ribojimo priemonės. Įmonė surinko iš rinkos per 25 tonas ekologiškumo ženklu paženklintos produkcijos ir ją perženklino, panaikindama nuorodą į ekologiškumą. UAB „Ustukių malūnas“ panaikintas VšĮ „Ekoagros“ išduotas ekologinę gamybą patvirtinantis dokumentas.

    2011 m. patikrintos 35 mažmeninės prekybos įmonės, prekiaujančios ekologiškais produktais, iš kurių 15 nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai: įprastus maisto produktus pardavinėjo kaip ekologiškus, ekologiškiems vaisiams, daržovėms, sultims ar arbatoms priskyrė gydomąsias bei profilaktines savybes, neturint leidimo fasavo arbatą, pjaustė ekologiškus produktus, neekologiškus produktus laikė ekologiškų produktų lentynose ir pardavinėjo kaip ekologiškus, nepateikė produktų įsigijimo dokumentų, netiksliai paženklino pakuotes, neekologiškus daigintus kviečius pardavinėjo kaip ekologiškus, 6 pavadinimų ekologiškų produktų ženklinimo etiketėse buvo nenurodyta, kurie ingredientai yra ekologiški, nenurodytas gamintojas ir kt.

    2011 m. VMVT specialistai, vykdydami planinę kontrolę, atrinko 80 ekologiškų produktų mėginių, atlikti 3456 tyrimai (3333 tyrimai dėl pesticidų). Iš jų tik 2 mėginiuose (UAB „Ustukių malūnas“) nustatyti neatitikimai saugos reikalavimams. Taip pat, siekdama išsiaiškinti Lietuvos vartotojams tiekiamų daržovių kokybę, 2011 m. rugsėjo mėn. Tarnyba atliko Lietuvos ūkininkų užaugintų ekologiškų ir neekologiškų daržovių 105 mėginių tyrimus nitratų liekanoms, taršai pesticidais ir sunkiaisiais metalais nustatyti. Tyrimų rezultatai parodė, kad lietuviškos ekologiškos daržovės neužterštos pesticidais, o sunkiųjų metalų nustatyti kiekiai keliasdešimt kartų mažesni nei didžiausi leistini kiekiai. Iš visų tirtų daržovių mėginių tik 22 daržovių mėginiuose nitratų liekanų kiekis šiek tiek viršijo Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) paskelbtus nitratų liekanų vidurkius.

    2010 m. nustatyti 24 ekologiškus produktus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai, kurių pusė – internetinėje prekyboje, 7 – dėl klaidingo ženklinimo, 12 – dėl vartotojus klaidinančios reklamos, 10 – dėl kitų pažeidimų, 4 nepateikė sertifikavimo įstaigos išduoto ekologinę gamybą patvirtinančio dokumento. Tiek 2011 m., tiek ir 2010 m. ekologiškų produktų gamyboje ir prekyboje vyravo panašūs teisės aktų pažeidimai.

    2009–2011 metais VMVT nėra gavusi nė vieno skubaus pranešimo dėl lietuviškų ar į Lietuvą įvežtų kitų šalių ekologiškų maisto produktų, nors kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse buvo nustatyti keli atvejai, kai ekologiniai ūkiai naudojo neleistinus pesticidus ir kitas augalų apsaugos priemones.

    Valstybinė maisto, taip pat ir ekologiškų maisto produktų, kontrolė atliekama planingai, atsižvelgus į maisto tvarkymo subjektų suskirstymą į rizikos grupes ir vartotojų skundus. 2011 m., kaip ir 2010 m., VMVT gavo 13 vartotojų skundų, iš kurių 7 skundai pasitvirtino. Nustatyta, kad parduodamos neekologiškos lenkiškos braškės kaip lietuviškos ekologiškos, taip pat parduodami kiti maisto produktai kaip ekologiški, t y. neekologiškas pienas, mėsa, valerijonų šaknys ir kt. Būdinga, kad turgavietėse sodininkai ar kaimo žmonės, kurie be trąšų užaugina nedidelį kiekį daržovių, skelbia, kad jų daržovės ekologiškos. Nustačius tokį atvejį taikomos administracinio poveikio priemonės.

 Bendradarbiavimas

    ES priimti teisės aktai reglamentuoja ekologinę gamybą ir nustato griežtą gamybos ir naudojamų žaliavų kontrolę, kurią Lietuvoje vykdo VšĮ „Ekoagros“. VMVT rinkoje tikrina ekologiškų maisto produktų ženklinimą, ekologinę gamybą patvirtinančius dokumentus, reikalavimus pardavimui bei ima ekologiškų produktų mėginius taršai nustatyti. Nustačiusi teisės aktų reikalavimų pažeidimus, VMVT taiko administracinio poveikio priemones.

    Siekdamos optimizuoti ekologiškų maisto produktų gamybos ir prekybos kontrolę, VMVT ir VšĮ „Ekoagros“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir nuo 2012 m. kartu tikrina ekologiškų maisto produktų gamybos ir didmeninės prekybos įmones, keičiasi laboratorinių tyrimų duomenimis ir informacija apie nustatytus pažeidimus.

    VMVT 2012 m. planuoja visoje Lietuvoje atlikti tikslinius prekybos įmonių patikrinimus, kurių metu ypatingą dėmesį kreips ekologiškų maisto produktų ženklinimui ir jų prekybos reikalavimų laikymuisi, vertins, ar lietuviškos daržovės, tarp jų ir ekologiškos, neužterštos patogeniniais mikroorganizmais ir kokie parduodamų lietuviškų salotų bei špinatų nitratų liekanų kiekiai. Ekologiški maisto produktai – daržovės, grūdų produktai, aliejai, kava, arbatžolės – bus tiriami ir pagal 2012 metų augalinio maisto stebėsenos programą dėl taršos pesticidais. Atlikus tikslinius patikrinimus ir ekologiškų maisto produktų tyrimus, jų analizė ir išvados bus pateikiamos pagal kompetenciją kitoms institucijoms.