Globa – tai viena iš socialinės rūpybos sričių. Ši sritis yra svarbi tiek nepilnamečių vaikų globos klausimams spręsti, tiek pilnamečių, t.y. suaugusių asmenų, kurie nesugeba savimi tinkamai pasirūpinti dėl įvairių sutrikimų, rūpybos problemoms nagrinėti. Tačiau ši visuomenei svarbi sritis vis dar stokoja normalaus teisinio reguliavimo, kuris užtikrintų efektyvų neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų globos (rūpybos) organizavimą ir priežiūrą. Seimo narė A. Zuokienė iš įvairių savivaldybių sulaukė daugybės raštų, kuriuose atkreipiamas dėmesys į neveiksnių bei ribotai veiksnių asmenų globos (rūpybos) teisinio reguliavimo spragas, kurios privalo būti ištaisytos, norint sukurti teisingesnę ir saugesnę aplinką negalintiems už save pakovoti asmenims.

 

 

Savivaldybių bejėgiškumas dėl teisinio reguliavimo spragų

 

  Įvairios Lietuvos savivaldybės skundžiasi dėl teisinio reguliavimo spragų neveiksnių ar ribotai veiksnių asmenų globos srityje. Šios savivaldybės nežino, kokia institucija gali ir turi surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolą, dėl netinkamai atliekamų globėjo pareigų, nes miestų savivaldybėse surašyti tokį protokolą nėra praktikos, o rajonų savivaldybėse nėra net globėjų institucijos, kuri turi rūpintis šiais klausimais. Tuo tarpu Administracinių teisės pažeidimų kodekse niekam nėra numatytas įpareigojimas tokį protokolą surašyti. Tačiau civiliniame kodekse nustatyta, kad globos ir rūpybos institucijos priklauso savivaldybių kompetencijai ir jos turi prižiūrėti globėjų veiklą. Bet kaip savivaldybėms atlikti savo pareigas, jei šio kodekso nuostatų įgyvendinimui praktikoje nėra numatytos elementarios procedūros, nėra priimta reikalingų teisės aktų, t.y. trūksta efektyvaus teisinio reguliavimo globos srityje.

 

  Kadangi nėra teisiškai reglamentuotų dokumentų, išskyrus Buities tyrimo aktą, kurį turi teisę surašyti savivaldybės darbuotojas, lankydamasis pas globėjus dėl jų kontrolės ir priežiūros, todėl nustačius pažeidimą trūksta oficialių dokumentų įrodymų pateikimui, jei dėl globėjų nusižengimų nusprendžiama kreiptis į teismą. Pavyzdžiui, jei neveiksnaus asmens turtas yra išnuomojamas ar parduodamas, o pajamas už tai globėjas pasiima sau. Teisės aktai nenumato konkrečių kriterijų, pagal kuriuos, kontroliuojant globėjų veiklą, būtų vertinamas atliekamų pareigų teisėtumas ir kokybė bei nustačius pažeidimą, į ką reikėtų kreiptis dėl globėjo nušalinimo. Taigi būtinas aiškus ir efektyvus globėjų kontrolės ir priežiūros mechanizmas ne tik dėl neveiksnių, ribotai veiksnių asmenų globėjų priežiūros, bet ir dėl bendro pilnamečių globos nustatymo, globėjų paskyrimo procedūrų taikymo praktikoje sukūrimo.

 

A. Zuokienės inicijuojamas įstatymo projektas  

 

  Teikdama įstatymo projektą LR Seimo narė Agnė Zuokienė siekia sudaryti prielaidas gerinti neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų globos (rūpybos) organizavimą ir priežiūrą. Todėl šis įstatymo projektas sudarys sąlygas išsamiau teisiškai reglamentuoti pilnamečių asmenų globos (rūpybos) organizavimą, nepilnamečių ir pilnamečių asmenų globos (rūpybos) priežiūrą bei ištaisyti LR civiliniame kodekse vartojamų sąvokų netikslumus.

  Kadangi pilnamečių asmenų globos organizavimo ir priežiūros tvarką nustato Vyriausybės patvirtinti Pilnamečio asmens globos (rūpybos) organizavimo ir priežiūros nuostatai, tai pilnamečių asmenų globos (rūpybos) organizavimo ir priežiūros tvarka bus detalizuojama taip, kaip šiuo metu yra detalizuota vaikų globos (rūpybos) organizavimo tvarka, t.y. Vyriausybės patvirtintu poįstatyminiu aktu.

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=419371&p_query=&p_tr2=2

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=419370&p_query=&p_tr2=2

 

Papildyta 2012-06-06

 

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų teisės (atsakomybės numatymas)

  Šiuo metu nustatyta administracinė atsakomybė tik už vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų nevykdymą ar vykdymą, prieštaraujantį vaiko interesams. Seimo narė Agnė Zuokienė siūlo nustatyti administracinę atsakomybę už bet kokio asmens, t.y. tiek vaiko, tiek suaugusiojo, globėjo (rūpintojo) pareigų nevykdymą ar vykdymą priešingai globojamojo (rūpinamojo) interesams, nes ne tik vaikai, bet visi asmenys, kuriems paskirta globa (rūpyba) yra pažeidžiami. Todėl administracinė atsakomybė, kaip prevencinė priemonė, turėtų būti taikoma visiems globėjams (rūpintojams), skatinant tinkamai vykdyti savo pareigas.

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=419677