Dieveniškių miestelio, kuris yra 27 km atstumu nuo Šalčininkų, gyventojai stokoja pirminių asmens sveikatos paslaugų prieinamumo. Dieveniškių miestelyje yra ambulatorija, kurioje yra prisiregistravę 1826 asmenys. Iki 2011 metų ambulatorijoje pilnu etatu dirbo šeimos gydytojas, kuris prižiūrėdavo visų pacientų sveikatos būklę, tačiau jis išvažiavo dirbti į Vilnių ir Dieveniškių ambulatorija liko be nuolatinio pilnu etatu dirbančio šeimo gydytojo.

 

  Miestelio gyventojai skundžiasi, kad jie neturi galimybės normaliai lankytis pas šeimos gydytoją ir taip yra ribojama jų teisė į kokybišką sveikatos apsaugą. Nors į Deiveniškių ambulatoriją iš Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau - PSPC) tris kartus per savaitę atvykstantis šeimos gydytojas pacientus priiminėja po 4-5 valandas, tačiau tokia situacija nėra pakankama, kad būtų užtikrinama teisė į tinkamą sveikatos priežiūrą. Be to, prieš keletą metų miestelyje buvo uždaryta vienintelė vaistinė. Dieveniškių miestelio gyventojai teigia, kad darbar iki artimiausios vaistinės vietos gyventojams reikia važiuoti net 40 km.  

Kodėl institucijoms tokia situacija atrodo tinkama? 

  Seimo narė A. Zuokienė dėl Dieveniškių miestelio gyventojų sveikatos apsaugos, pirmiausia, kreipėsi į LR Sveikatos apsaugos ministeriją (toliau - LR SAM) ir į Šalčininkų rajono savivaldybės administraciją. Savivaldybės administracijos direktorius pateikė formalią informaciją ir patikino, kad vaistinė Dieveniškėse yra -  ambulatorijoje yra skirta patalpa vaistinei, kurioje klientus aptarnauja ambulatorijoje dirbanti slaugytoja.

  Direktorius taip pat minėjo, kad Dieveniškių ambulatorijoje kasdien pilnu etatu dirba bendruomenės slaugytoja ir bendrosios praktikos slaugytoja, tačiau fakto, kad šeimos gydytojo dirbančio pilnu etatu nėra, nepaneigė. Prisirašiusius prie ambulatorijos pacientus tris kartus per savaitę aptarnauja šeimos gydytojai, atvykstantys iš VšĮ Šalčininkų PSPC. Tuo tarpu, remiantis įstatymu, ką ir turėtų daryti savivaldybės darbuotojai, šeimos gydytojo, dirbančio pilnu etatu, aptarnaujamų gyventojų skaičiaus normatyvas yra 1550 gyventojų. Kadangi Dieveniškių ambulatorijoje yra prisirašę 1826 gyventojai, todėl mažiausiai vienas pilnu etatu dirbantis šeimos gydytojas turėtų rūpintis šio miestelio pacientų sveikata. Tačiau Dieveniškių ambulatorijoje atvykstantis šeimos gydytojas dirba tik mažiau nei 0,3 etato. Didžiausias Dieveniškių ambulatorijos pacientų krūvis tenka iš Jašiūnų ambulatorijos atvykstančiai gydytojai, kuri Jašiūnuose dirba maksimaliu krūviu. Jašiūnų ambulatorijoje prisiregistravę 3248 asmenys, kurių sveikatą prižiūri dvi gydytojos.

  Taigi akivaizdu, kad pirminė medicininė priežiūra Dieveniškių ambulatorijoje prisiregistravusiems gyventojams nėra užtikrinama. Tuo tarpu LR Sveikatos apsaugos ministerijos manymu, asmens sveikatos priežiūros paslaugos Dieveniškių miestelyje yra visiškai užtikrinamos. Ar tikrai 0,3 šeimos gydytojo etato atitinka privalomą 1,2 šeimos gydytojo etato darbo krūvio išpildymą ir kokybišką priežiūrą?  

Institucijų darbo spragos 

  LR SAM specialistų ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos formalūs pastebėjimai akivaizdžiai neatitinka nei realybės, nei įstatymiškai privalomo kokybiško sveikatos priežiūros užtikrinimo, todėl verčia abejoti jų atlikto patikrinimo kokybe. Todėl A. Zuokienė, surinkusi visą įmanomą informaciją, kreipėsi į LR Seimo Kontrolieriaus įstaigą su prašymu ištirti, ar Šalčininkų rajono savivaldybė, kaip VšĮ Šalčininkų PSPC, kurio padalinys yra Dieveniškių ambulatorija, steigėja ir atsakinga už pirminės sveikatos priežiūros organizavimą Šalčininkų rajono savivaldybėje, tuo pačiu ir Dieveniškių miestelyje, tinkamai atliko savo pareigas.  

  LR Seimo Kontrolieriaus atlikto tyrimo metu paaiškėjo, kad sveikatos priežiūros specialistų pasiskirstymas neatitinka sveikatos priežiūros paslaugų poreikio ir šiai situacijai didelę įtaką turi savivaldybių pasyvumas, ieškant trūkstamų specialistų. Kadangi organizuoti pirminę asmens sveikatos priežiūrą yra savivaldybių prižiūrimų institucijų kompetencija, todėl jos turi aktyviai ieškoti trūkstamų darbuotojų ir sukurti patrauklias darbo sąlygas sveikatos priežiūros specialistams, kad juos pritrauktų ten kur jų labiausiai trūksta, šiuo atveju į Dieveniškių miestelio ambulatoriją. 

  Tyrimo metu nustatyta, kad Šalčininkų PSPC adminstracija, atleidusi iš darbo pilnu etatu dirbusį šeimos gydytoją, nesivadovavo atitinkamo įsakymo reikalavimais ir nepriskyrė kito gydytojo Dieveniškių apylinkės pacientams aptarnauti, o paslaugas teikė pagal Šalčininkų PSPC direktorės įsakymais sudarytus šeimos gydytojų darbo grafikus. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad vyresnio amžiaus pacientai, kurie sudaro apie 25 procentus Dieveniškių ambulatorijoje prisiregistravusių žmonių, turi ribotas galimybes nuvykti į Šalčininkų PSPC, todėl, patikrinimą atlikusių specialistų nuomone, šeimos gydytojo poreikis Dieveniškių ambulatorijoje yra tikrai didelis.

  Sudėtingą Dieveniškių situaciją  dėl daugiau nei metus ambulatorijai nepriskirto nuolatinio šeimos gydytojo atspindi ir per metus sumažėjęs prisirašiusiųjų prie Dieveniškių ambulatorijos asmenų skaičius. 250 asmenų buvo išregistruoti dėl įvairių priežasčių: dalis jų deklaravo išvykimą iš Lietuvos (55 asmenys), dalis mirė (57 asmenys), dalis persirašė į kitas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigas (56 asmenys), tačiau didžioji dalis pacientų (82 asmenys) persirašė į kitas Šalčininkų pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos apylinkes.

  Nors 2012-02-06 datos duomenimis, prie Dieveniškių ambulatorijos yra prisirašę jau tik 1579 pacientai, tačiau tai vis tiek neatitinka normatyvo dėl šeimos gydytojo priskyrimo, todėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos administracija turi užtikrinti optimalų gydytojo etatinį krūvį.

  Tačiau net tokiu atveju, kai šeimos gydytojas į Dieveniškių ambulatoriją iš Šalčininkų PSPC atvyksta 3 kartus per savaitę, o daugumos minėto miestelio gyventojų galimybės nuvyktį į Šalčininkų PSPC yra ribotos, nėra užtikrinamas pakankamas pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas. Siekiant pašalinti šiuos trūkumus Šalčininkų PSPC buvo įpareigota kuo skubiau imtis priemonių probleminei situacijai spręsti.

  Nors Šalčininkų PSPC ir Šalčininkų rajono savivaldybė formaliai sprendė šeimos gydytojo Dieveniškių ambulatorijoje stokos klausimą (buvo kreiptasi į Lietuvos darbo biržą, į šalies aukštųjų mokyklų vadovus, apie laisvą šeimos gydytojo vietą vieną kartą skelbta savaitraštyje „Lietuvos sveikata“), tačiau Dieveniškių ambulatorijoje šeimos gydytojas iki šiol nėra įdarbintas. Be to, daugiau papildomų priemonių spręsti šiam klausimui atsakingos institucijos nesiėmė. Todėl Seimo kontrolierius konstatavo, kad priemonės, kurių ėmėsi Šalčininkų rajono savivaldybės ir Šalčininkų PSPC pareigūnai organizuojant ir vykdant asmens sveikatos priežiūros paslaugas Dieveniškių ambulatorijoje, nebuvo pakankamos ir taip nebuvo tinkamai įgyvendinta savivaldybių vykdomų institucijų pareiga organizuoti pirminę asmens sveikatos priežiūrą, jos paslaugų teikimą, prieinamumą bei tinkamumą. 

Sotus alkano neužjaučia?  

  Iš pateiktų duomenų matyti, kad atsakingų institucijų pareigūnai nesiima visų reikiamų priemonių, kad užtikrintų tinkamą sveikatos priežiūrą toliau nuo miesto gyvenantiems žmonėms. Taigi, remiantis ne LR SAM  ir Šalčininkų rajono savivaldybe, o LR Seimo Kontrolieriaus atliktu tyrimu, šiuo metu vykdoma pirminės sveikatos priežiūros kokybė Dieveniškių ambulatorijoje yra nepakankama, todėl atsakingi pareigūnai turi imtis ne formalių, bet aktyvių priemonių, kad būtų išspręsta Dieveniškių miestelio gyventojų asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir vykdymo problema.